Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden
1. Prijs
Tenzij anders overeengekomen, zijn de vermelde prijzen af fabriek vanuit ons magazijn in Luik, voor materialen die door de douane worden ingeklaard, verpakkingen inbegrepen, BTW en het transport vanuit Luik zijn ten laste van de klant/koper.


2. Betaling
Tenzij anders overeengekomen; alle betalingen moeten uitgevoerd worden binnen de 30 dagen na het einde van de maand van levering van de goederen.
Onze facturen zijn betaalbaar in Luik zonder korting of verlenging op de aangegeven termijn.
Elke vertraging in de betaling brengt automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving een rente van 1,5% per maand met zich mee.
De kosten die gemaakt worden voor de onbetaalde facturen zijn ten laste van de koper.
In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag behouden wij ons het recht voor om onmiddellijke betaling van alle andere verschuldigde bedragen te eisen en om elk contract voor de nog te leveren hoeveelheden te annuleren.
In geval van niet-nakoming van één van de verplichtingen door de koper die voortvloeien uit deze algemene verkoopsvoorwaarden, en in het bijzonder in geval van niet-betaling, niet-inning of niet-afname binnen de overeengekomen termijnen, zal een schadeloosstelling van 20% met een minimum van 75 Euro worden toegepast op het bedrag van de factuur en dit vanaf de dag van niet-nakoming van de verplichting van de koper en zonder voorafgaande ingebrekestelling.
De rente op achterstallige betalingen is niet in deze vergoeding inbegrepen.
Wij behouden ons altijd het recht voor om garanties te vragen als wij dat nuttig achten, zelfs na de bevestiging van een order of tijdens de uitvoering ervan.
In geval van insolventie, dreigende insolventie of geruchten over insolventie heeft Elneo het recht om de bestellingen niet uit te voeren - ook al zijn ze reeds bevestigd - of om vóór de levering een waarborg te eisen om de kosten van de levering te dekken.
Eleno blijft eigenaar van de geleverde goederen totdat deze volledig betaald zijn.

3. Levertijd
Onze levertijden worden zo goed mogelijk ingeschat op basis van de berekende leveringstijden vanuit onze magazijnen en volgens de leveringstijden opgegeven door onze onderaannemers.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering en elke aanspraak op schadevergoeding is uitgesloten.
De leveringstermijn gaat in op de datum van bevestiging van de bestelling en op voorwaarde dat aan de voorwaarden om een bestelling te bevestigen, is voldaan.

4. Verzending
Wij doen ons uiterste best om het voor de opdrachtgever gemakkelijk te maken de goederen op de vrachtwagen te zetten en om hem te voorzien van de middelen die nodig zijn voor de verzending, maar wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of verlies tijdens het laden of transport.
De goederen worden steeds vervoerd op risico van de koper, zelfs wanneer zij franco worden geleverd (C.I.F., F.O.B., enz.) naar om het even welke plaats in het binnen- of buitenland en ongeacht de gekozen wijze van vervoer, met inbegrip van onze privé-voertuigen.
Het transport wordt op zijn best uitgevoerd, zonder dat wij de keuze van de goedkoopste route garanderen. Indien de goederen conform de wensen van de koper ter beschikking werden gesteld, verbindt de koper zich ertoe de goederen uiterlijk acht dagen nadat deze ter beschikking in onze fabriek zijn, in ontvangst te nemen.

5. Garantie
Onze producten worden gegarandeerd tegen alle niet zichtbare constructiefouten of niet zichtbare materiaalfouten voor een periode van een jaar bij normaal gebruik van 38 uur per week.
De garantieperiode gaat in op de datum van verzending van de apparatuur.
Onze garantie is strikt beperkt tot de vervanging of kosteloze reparatie in onze werkplaatsen van onderdelen of componenten van onze productie die als defect zijn erkend en franco aan ons zijn geretourneerd.
De vaststelling van een gebrek of van een beschadiging geeft de koper niet het recht om de gebrekkige onderdelen automatisch te vervangen; wij moeten steeds geraadpleegd worden over de opportuniteit van een wijziging en indien de koper zelf één of meer onderdelen wenst te vervangen, mag hij ons slechts factureren na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
Na het verstrijken van de garantietermijn vervalt onze aansprakelijkheid volledig, op welke wijze dan ook.
Indien ten gevolge van een levering of werkzaamheden schade van welke aard ook aan derden wordt toegebracht, zal de eventuele aansprakelijkheid van TECHNOFLUID NV zich enkel in geval van schadevergoeding in verbinding stellen met de verzekeringsmaatschappij waarbij TECHNOFLUID NV een R.C. Exploitatie- en Post-Delivery Aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, zonder evenwel de bedragen te kunnen overschrijden die door voornoemde polissen gewaarborgd worden.

6. Prijsherziening
Onze aanvaarding van een bestelling tegen de vaste prijs is onderworpen aan de volgende herzieningsclausules:
• voor de door ons geproduceerde apparatuur kan elke wijziging in het tarief van materialen en lonen ipso facto leiden tot een evenredige herziening van de verkoopprijs
• voor materiaal van buitenlandse oorsprong kan elke wijziging in de wisselkoers van het land van oorsprong van de goederen, evenals wijzigingen in vracht-, verzekerings- en invoerrechten, een overeenkomstige evenredige herziening van de verkoopprijs tot gevolg hebben
• Elke wijziging in de door onze leveranciers overeengekomen voorwaarden kan leiden tot een herziening van de verkoopprijzen, waarvan wij onze klanten onmiddellijk in kennis zullen stellen.

7. Geschillen
In geval van betwisting, elke verbintenis van onze onderneming houdt de toewijzing in van de bevoegdheid aan de rechtbanken van Luik, die als enige bevoegd zijn.

Opmerking
Onze algemene voorwaarden en in het bijzonder onze verkoop- en leveringsvoorwaarden worden geacht door onze klanten te zijn aanvaard, zelfs indien zij in strijd zijn met hun algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden.
Deze zijn derhalve slechts bindend voor ons indien wij ze uitdrukkelijk hebben aanvaard en onze instemming kan niet worden afgeleid uit het feit dat wij het contract hebben aanvaard zonder te protesteren tegen bepalingen die verwijzen naar de algemene en bijzondere voorwaarden of andere soortgelijke bepalingen van onze afnemers.

{{ $t('shop.all.spaetbestellservice') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}

Er is een fout opgetreden!

Er is een fout opgetreden, laad de pagina opnieuw en probeer het nogmaals.

  • {{ $t(error) }}